Drahí bratia a sestry,
v minulom roku plnom ťažkostí súvisiach s pandémiou, sme sa rozhodli pokračovať v našej pútnickej tradícií a doputovali sme k Našej Nebeskej Matke len štyria. Vedeli sme o veľkej túžbe, ktorá horí v mnohých srdciach, túžba po stretnutí sa s Ježišom a Pannou Máriou počas púte, ktorá vrcholí pred jej milostivým obrazom na Jasnej Hore v Čenstochovej.

     Tak, drahí pútnici, predvčerom sme doputovali na Jasnú Horu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spájali s nami duchovne, za modlitby, ochotu aj všetko ostatné. Nech Panna Mária má nás všetkých pod svojím plášťom, aby sme verne počúvali jej Syna a tak dosiahli cieľ našej pozemskej púte, nebo.

"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;" Rim 8,28

     Dni nám rýchlo utekajú, kilometre tiež. Dnes sme boli v Lesniowie, našom pavlínskom noviciate, kde sme pozdravili našich bratov a taktiež Lukáša.

     Dnes okrúhly 10. deň púte. Je zvykom, že v "Tricjažu" je večer Jasnohorský apel.