V našej farnosti je činný, má oprávnenie aj III. františkánsky rád. Jeho členovia sa sľubom zaväzujú žiť evanjeliové rady spôsobom sv. Františka v laickom stave, zachovávajúc Cirkvou schválenú regulu.

Naše miestne bratstvo bolo schválené 8. 6. 1996 NR OFS. K dnešnému dňu máme 29 členov s večnými sľubmi. Vekové zloženie je od 50 do 89 rokov a zahŕňa členov z celého Vranovského regiónu. Schádzame sa pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci na čítanie Svätého písma formou lectio divina. Každý tretí utorok v mesiaci mávame formačné stretnutie za účasti duchovného asistenta.

Naše členky sa zapájajú do modlitieb sv. ruženca ako horliteľky a pri spoločných modlitbách veriacich sa sv. ruženec predmodlievajú. Jedna naša členka spieva v chrámovom zbore a je aj členkou neokatechumenátneho spoločenstva. Štyri naše členky vykonávajú službu lektora na sv. omši. Zúčastňujeme sa rôznych pútí a každý rok máme trojdňové duchovné cvičenie v Prešove. Jedna z našich členiek (MUDr. Frenová) vedie Poradňu pre manželov v našej farnosti.

Slúžime rôznym spôsobom na česť a slávu Božiu a na povzbudenie bratov a sestier vo farnosti. Napríklad v minulom roku sme mali veľmi peknú akciu Plody zeme, (pripravila sestra Anna Demčáková). Všetko konáme vo františkánskej skromnosti, aby sme napĺňali posolstvo, ktoré nám zanechal sv. František: „Pán Boh nás stvoril pre lásku." Poslucháčom (pozn. red.: a čitateľom) posielame pokoj a dobro.

Autorkou textu je p. Helena Bochová, predstavená III. rádu sv. Františka z Assisi vo Vranovskom dekanáte. V rozhlasovom vysielaní so zameraním na našu farnosť tieto myšlienky interpretovala p. Anna Demčáková.