K privilégiu plnomocných odpustkov

Pri udelení titulu BAZILIKY MENŠEJ Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí príslušný chrám dostáva aj isté práva a privilégia. Medzi tie, ktoré si veriaci majú s vďačnosťou osobitne ceniť, patrí aj slávenie svätej omše v jazyku Cirkvi, t. j. v latinčine, a plnomocné odpustky. V brožúre vydanej naším farským úradom pri príležitosti slávnostného vyhlásenia udelenia tohto titulu Farskému pútnickému rehoľnému Kostolu Narodenia Panny Márie dňa 6. septembra 2008 je uvedené:

„Veriaci, ktorí zbožne navštívia baziliku, zúčastnia sa v nej na nejakej pobožnosti alebo sa pomodlia aspoň Modlitbu Pána Vyznanie viery, môžu za obvyklých podmienok v určených dňoch získať úplné odpustky. Obvyklými podmienkami pre získanie odpustkov sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

Úplné odpustky v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou veriaci môžu získať v týchto dňoch:


1. vo výročný deň udelenia kostolu hodnosti bazilika minor – 19. júna,
2. na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla – 29. júna,
3. vo výročný deň uctenia slzenia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie – 27. augusta,
4. v deň liturgického slávenia jej patrocínia – 8. septembra,
5. vo výročný deň konsekrácie tejto baziliky – 21. septembra,
6. raz v roku v ľubovoľný deň, ktorý si veriaci sám vyberie.“