Dňa 23.2.2012 zahájila v našej farnosti činnosť Poradňa pre rodinu. Jej poslaním bolo a aj ostáva poskytovanie poradenskej činnosti s cieľom prevencie pred nežiadúcimi vplyvmi, ktoré zasahujú do života jednotlivcov i rodín. Členovia poradne boli svedkami mnohých príbehov, za ktorými sú skutočné ľudské osudy. Tieto životné príbehy negatívne poznačili udalosti, ktoré prerástli do krízy vzťahov tak, že to ohrozilo prirodzené fungovanie rodiny ako takej. Záujemcovia o služby poradne prichádzali do katolíckeho kultúrneho domu, kde v priestoroch na I. poschodí je sídlo poradne. Diskrétnosť, anonymita i mlčanlivosť o týchto osobných stretnutiach boli aj sú samozrejmosťou.

So skúsenosti s činnosťou poradne vieme, že je neľahké stretnúť sa v priestoroch, ktoré slúžia na rôzne, prevažne kultúrno-spoločenské aktivity. Preto poradňa avizovala už v lete možnosť aj iného kontaktu ako je osobný a to prostredníctvom telefonického kontaktu – podobne, ako to praktizujú takzvané linky dôvery. Tak sa bude môcť uskutočniť osobné stretnutie s ktorýmkoľvek členom poradne v určenom čase.

Včlenením poradne do oblastného centra inštitútu rodiny sa práca i poslanie poradne nemení, skôr rozširuje, prehlbuje a to o činnosť zameranú na opatrenia a nápravu nedostatkov ohrozujúcich fungovanie rodín v našej spoločnosti. Inštitút zameria svoju činnosť na ochranu a podporu usporiadanej rodiny. Inštitút bude poskytovať aj odbornú konzultačnú činnosť a bude podporovať konkrétne aktivity zamerané na podporu rodín v oblasti výchovy a vzdelávania k zodpovednému rodičovstvu.

K vyhasnutej peci sa nikto nepriblíži s úmyslom zohriať sa.

Naším spoločným cieľom je nedať vyhasnúť rodinnému krbu, obnovovať rodinu podľa vzoru Svätej rodiny a v duchu náuky pápeža Jána Pavla II., aby sa šťastné kresťanské rodiny stali nádejou pre súčasného človeka v integrujúcej sa Európe.

Pripomeňme si na záver slová svätého Jána Pavla II.

„ Budúci osud ľudského rodu závisi od rodiny! Je teda nevyhnutné a naliehavé, aby sa každý človek dobrej voľe usiloval uchovávať a povznášať hodnoty a požiadavky rodiny.

Milovať rodinu znamená vedieť si vážiť jej hodnoty a možnosti a stále ich zveľaďovať... rozpoznávať nebezpečenstvá a zlá, ktoré ju ohrozujú, a vedieť ich prekonávať... pričiňovať sa o vytváranie takých podmienok a okolností, ktoré by podporovali jej rast a rozvoj... Je úlohou kresťanov, aby s radosťou a s presvedčením hlásali radostné posolstvo o rodine... "radostnú zvesť" obsahuje aj reč kríža. Ale práve skrze kríž môže rodina dosiahnuť plnosť svojho bytia a dokonalosť svojej lásky..."

Poradňa pre rodinu je stále nablízku všetkým.
Naše kontaktné telefónne číslo :
0915 151 509
0915 129 940

Za kolektív poradne M. Bradovka