KJS je celoslovenské občianske združenie, založené ešte 25. 07. 1920 v Trnave. V roku 1944 mala KJS vo všetkých pobočkách na celom Slovensku 98.891 členov.

Po nástupe komunistov k moci bola KJS dňa 22. 12. 1948 vymazaná zo zoznamu spolkov, a jej majetok bol zhabaná v prospech štátu.

Obnovenie KJS sa uskutočnilo až po 42 rokoch. Bolo to na prvom valnom zhromaždení dňa 06. 10. 1990 v Trnave, kedy boli schválené aj nové Stanovy KJS a súčasne boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR a taktiež schválené Biskupskou konferenciou a potvrdené Ministerstvom vnútra listom č. 82/1990 zo dňa 29. 11. 1990.

Súčasťou obnovenej KJS je aj pobočka vo Vranove nad Topľou, ktorá vznikla dňa 18. 10. 1992. Jej existenciu pomáhali zakladať vtedajší vdp. farár – dekan – František Šandor a o. Leander Pietras, ako aj členovia KJS – pobočky – zo Stropkova.

Prvé stretnutie členov KJS, pobočky Vranov nad Topľou sa uskutočnilo dňa 08. 11. 1992. Prvou predsedníčkou pobočky sa stala p. Mária Ocilková. Výbor tvorili: p. Baschierová, p. Bielová, p. Mydlová, p. Žipajová, p. Viňarská, p. Ocilka, p. Biel, p. Mydla a p. Žipaj.

Na začiatku činnosti po roku 1992 získala KJS do výlučného vlastníctva chatu na Domaši, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Holčíkovce. Chata, ktorú sme nazvali „ Oáza" , bola značne zchátraná a preto bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia, kým sme ju v rámci svojpomoci dali do poriadku, aby ju bolo možné užívať.

Naša pobočka KJS má k roku 2014 74 členov. K našej činnosti patria najmä – púte, posedenie z príležitostí rôznych jubileí, stretnutia s významnými osobnosťami nášho mesta a okolia.

Keďže činnosť KJS bez spolupráce Farského úradu by nebola možná (bolo by to aj v rozpore so Stanovami), je potrebné zdôrazniť a súčasne vyjadriť vďaku za to, že Farský úrad nám dal do užívania suterénne priestory Katolíckeho kultúrneho domu. V týchto priestoroch preberáme, triedime a vydávame nám darované najmä obnosené šatstvo, obuv, hračky, domáce spotrebiče a iné. Sociálne odkázaní občania si tieto veci môžu za symbolické drobné od nás odniesť v čase vždy: v pondelok od 8:00 – 11:30 h. a v piatok od 8:00 – do 11:30 h. kde na tieto účely trávia svoj voľný čas naše členky a to najmä p. Melniková a p. Kučerová.

K našej činnosti patrí aj Deň matiek a Úcta k starším, kedy medzi nás na základe pozvania niekoľkokrát prišiel aj p. primátor nášho mesta. Zúčastnili sme sa aj na niekoľkých zahraničných podujatiach a to v dňoch 07. 06. 2001 – 10. 06. 2001 v Rakúsku v rámci akcie „ Susedstvo" a v SDt. Poltene.

V roku 2005 sa na základe pozvánky z Ústredia KJS v Trnave naši členovia zúčastnili na konferencií v Nemeckom Schmochtitzi, kde sme sa za účasti delegátov rôznych štátov s úspechom prezentovali ako kuchári bryndzových halušiek (to bola hlavná úloha Slovákov).

V roku 2013 a to v dňoch 08. 02 – 15. 02 zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií púť do Ríma. Tejto púte sa na základe výberu KJS Ústredie v Trnave zúčastnili dvaja naši členovia. Účastníkom tejto púte a súčasne spolucestujúcim v autobuse, bol mimo iných duchovných aj o. biskup Rusnák.

Naši členovia spolu s ostatnými veriacimi absolvovali pešiu na odpustovú slávnosť do Čemerného dňa 13. mája a v mesiaci júl na odpust sv. Anny. Taktiež sme sa zúčastnili odpustovej slávnosti vo farnosti sv. Františka.

Jednou z našich najväčších aktivít je vranovský odpust, kedy je potrebné postarať sa spolu s ostatnými veriacimi o peších pútnikov z Trebišova. Tento rok u nás boli aj pútnici z Giraltoviec. Týmto pútnikom bolo potrebné poskytnúť nocľah, občerstvenie a následne upratať priestory Katolíckeho kultúrneho domu.

Už niekoľko rokov organizujeme deviatnik hľadania nocľahu pre sv. rodinu a to od 15. 12 až do 23. 12 neprerušene, každý deň vždy v inej rodine.

Žiada sa poukázať na to, že všetku činnosť vykonávajú naši členovia (väčšinou sú to členky) s láskou. Sme radi, že sa môžeme stretnúť, porozprávať sa, pomodliť a aj si zaspievať a tak nabrať aj chuť do našich bežných starostí a potrieb.

Keďže je KJS otvorené Občianske združenie, radi a s láskou, privítame aj Vás ostatných veriacich - ak vás naše aktivity oslovili.

M. Ocilková