Ružencové bratstvo pri farnosti Narodenia Panny Márie má dlhú históriu. Založené bolo 23. 6. 1771. Od tých čias prešlo viackrát rôznymi zmenami. V ostatných desaťročiach boli obdobia, keď bratstvo bolo početne veľké, ale s výkyvmi v aktivite. Členovia sa síce modlili, ale pokuľhávala napr. pravidelná výmena tajomstiev. Bolo aj radostnejšie obdobie, keď vznikli dve detské ruže, no deti časom dospeli, nové „prírastky" neboli, a tak tieto ruže nespĺňali svoj účel.

Aby činnosť ružencových bratstiev nebola formálna či neprehľadná, v súlade so Stanovami, ktoré vypracoval dominikánsky rád (OP), na území celého Slovenska postupne sa uskutočňovala reforma týchto bratstiev. Zmeny vyžadované týmito jednotnými Stanovami, po predchádzajúcom oboznámení sa, v našej farnosti sa uskutočnili 6. 4. 2014 za prítomnosti delegáta dominikánskeho rádu. Časť členov tieto zmeny neprijala a vystúpili z Bratstva. Vtedy aj u nás podľa pokynov vznikli tri druhy ružencových spoločenstiev. Dnes máme 10 plných ruží Živého ruženca a 120 členov vo Večnom a Svätom ruženci.

Odkedy bol náš chrám povýšený na baziliku, ruženčiarom pribudla úloha: posvätný ruženec sa modlíme nielen pred večernou, ale aj pred poludňajšou sv. omšou a v nedeľu pred sv. omšami postupne všetky štyri tajomstvá. V tomto Roku Sedembolestnej Panny Márie sme sa začali modliť ruženec k Sedembolestnej Panne Márii pred každou rannou sv. omšou. Naše Bratstvo sv. ruženca prispieva aj do finančného fondu farnosti napr. na kvety, na strechu či na rôzne duchovné akcie organizované vo farnosti.

Naše ružencové bratstvo je otvorené pre každého nového člena a potešíme sa aj návratu pôvodných členov do hociktorej formy posvätného ruženca. Ružencová Panna Mária pozýva všetkých k modlitbe posvätného ruženca, najmä mladých. Počúvajme jej hlas, keď Mária volá nás...

Viera Vejražková, horliteľka RB