V čase, keď sa modlitbové spoločenstvo matiek prezentovalo v rámci modlitbového trojdnia, vo vedomí mužov zarezonovala myšlienka vytvoriť modlitbové spoločenstvo otcov. Na tento úmysel odzneli modlitby, prosby, uskutočnili sa púte do Levoče a Gaboltova. Výsledok sa dostavil. Dňa 26. februára 2006 o 17.00 hod. sa v Katolíckom kultúrnom dome stretli muži, ktorí sa rozhodli vytvoriť modlitbový kruh otcov. Boli to títo duchovní bratia: R. Vaverčák, Š. Lukčík, P. Tkáč, M. Majerčín, M. Šust a A. Bača. Odvtedy sa stretávame raz týždenne v stredu po poludňajšej sv. omši. Stretnutie trvá najviac hodinu a uskutoční sa, ak sú prítomní aspoň dvaja otcovia. Ak niekomu niektorý termín nevyhovuje, jeho neúčasť sa toleruje bez uvedenia dôvodov.

Keďže spoločenstvá Modlitieb otcov sú roztrúsené po celom Slovensku, každý rok zvyčajne v októbri sa stretávame vo Svite cez víkendové dni. Už pravidelne medzi nás prichádza J. E. St. Stolárik, košický pomocný biskup. V jednej z jeho homílií odzneli slová: „Modlitby matiek prenikajú nebesia, modlitby otcov zvolávajú požehnanie na naše rodiny." Tieto živé slová sú pre nás výzvou, aby sme v modlitbách vytrvali, neustávali, rástli. Oslovili sme preto ďalších mužov a pripojili sa k nám piati. Teda už jedenásti muži sú zapojení do spoločných modlitieb za svoje rodiny, aj keď niektorí medzi nás prichádzajú iba sporadicky. Nepravidelne sa stretávame aj so skupinkami z Trebišova, Sečovskej Polianky, Parchovian. Tieto naše stretnutia bývajú vždy požehnané.

Po každej spoločnej modlitbe sa rozchádzame s vedomím, že sme naše rodiny obklopili pancierom proti zlu. Prežívame duchovnú radosť, že sme utvorili bratské spoločenstvo a pozdvihli vlastné sebavedomie otca rodiny – „kňaza" rodiny.

Ďakujeme za možnosť prezentovať našu modlitbovú skupinku vo farskom časopise. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme osloviť všetkých otcov: Príďte medzi nás! Takto získate ďalších duchovných bratov, zahrnieme vás láskavosťou. Dovoľte zaznieť modlitbám, osobným prosbám, prejavte svoju duchovnú sviežosť a zrelosť. Čas, ktorý v našom spoločenstve prežijete, vyplníte plnohodnotne. Lebo každé otcovské požehnanie je úkonom, ktorý povznáša dušu a uzdravuje telo. Tešíme sa na vás.

Andrej Bača