V nedeľu na slávnosť Krista Kráľa dňa 20. novembra 2022 pri sv. omši o 11.00 si vranovský farský zbor pripomenul 40. výročie svojho založenia.

Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE,  provinciál pavlínov na Slovensku, ktorému na záver sv. omši v mene prítomných zagratulovali členovia farského zboru k jeho narodeninám. V koncelebre spolu s ním bol vdp. Ladislav Ostrák, ktorý vo svojej homílii okrem iného zaspomínal, ako tento farský zbor vznikol za jeho účinkovania pred 40-timi rokmi vo Vranove. Kazateľ prítomných veriacich tiež povzbudil, aby sa nebáli mať vo svojich životoch Krista za Kráľa a odvážne bránili svoju vieru.  Po sv. omši a  po akte vyloženia Oltárnej Sviatosti a verejného recitovania modlitby „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia.“, pri ktorom prítomní mohli získať úplné odpustky,   nasledovalo spoločné foto bývalých aj terajších členov zboru.

                                                                                                                              Veronika F.

40. výročie založenia farského zboru LUMEN