Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ukončili Vranovčania v nedeľu 24. januára v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka z Assisi na Juhu.

„Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove“ (1Pt 2, 9) bol názov tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutočnil od 18. do 25. januára 2016 a aktívne sme ho prežívali aj na území nášho mesta.

Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili veriaci z jednotlivých cirkví, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote. Ako po minulé roky, tak aj teraz sa na nej stretli predstavitelia a veriaci cirkví: gréckokatolíckej, bratskej, evanjelickej a rímskokatolíckej. Zo spoločenstva šiestich duchovných z jednotlivých cirkví modlitbe predsedal ThLic. Štefan Albičuk, PhD., dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove – Juh. Za jednotlivé kresťanské cirkvi sa prihovárali ich predstavení: Mgr. Matúš Čekan, správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia vo Vranove – Juh; prior Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor Baziliky minor Narodenia Panny Márie Vranov – Sever; Mgr. Metod Zorvan, kaplán gréckokatolíckej cirkvi Vranov – Mesto; Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove nad Topľou a Mgr. Martin Jurčo z Cirkvi bratskej vo Vranove nad Topľou. Duchovní povzbudili všetkých veriacich, aby sa nebáli byť soľou v dnešnom svete. V rámci ekumenickej bohoslužby boli použité symboly Biblie, zapálenej sviece a soli, aby názorne vyjadrili veľké skutky, ktoré sme ako pokrstení kresťania povolaní zvestovať svetu. Soľ a svetlo sú obrazmi toho, čo kresťania majú odovzdať súčasným mužom a ženám: Božie slovo, ktoré dáva chuť životu, a milostivé slovo, ktoré vedie a pomáha ľuďom vidieť a chápať samých seba a svet okolo. Duchovná atmosféra spoločnej modlitby viditeľne umocnila tému ekumenickej pobožnosti. Modlitba všetkých zjednotila a vytvorila z rôznosti cirkví jednu Ježišovu rodinu, kde radosť na tvárach veriacich prezrádzala, že sa všetci cítili ako skutoční bratia a sestry. Tohtoročné pozvanie spoločne sa podieľať na misii ohlasovania skutkov Pánových bolo vyjadrené prijatím kúska chleba a soli, s úmyslom byť spoločne soľou a svetlom sveta, ako k tomu pozývali oficiálne texty Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Spevom tento rok sprevádzal liturgiu kantor a rímskokatolícky mládežnícky Spevácky zbor z Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov Juh.

Po bohoslužbe mnohí z prítomných vyjadrili svoje poďakovanie za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj zo strany predstaviteľov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre druhého. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov. Veriaci odchádzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, modlitby, prosby i zamyslenia. Na záver bohoslužby všetci prítomní duchovní udelili veriacim spoločne záverečné požehnanie.

Ďakujeme Bohu za jedinečnú možnosť spojiť kresťanské denominácie nášho mesta takouto formou a spolu sa modliť za duchovnú jednotu kresťanov na celom svete.

B. Ocilková

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov