Tradične dňa 27. augusta 2016 si veriaci farnosti Vranov- Sever pripomenuli slávnostnou sv. omšou a sviečkovou procesiou s kópiou milostivého obrazu Panny Márie  už 308. výročie tejto výnimočnej udalosti. Svätej omši predsedal páter ThLic. Viliam Karľa SJ, riaditeľ Exercičného domu v Prešove.

Vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť čakania. Nie pasívneho, ale naopak aktívneho čakania na príchod Pána, na stretnutie s Ním – (aktívne čakanie prirovnal s konaním dobrých skutkov detí v čase adventu, ktoré nedočkavo očakávajú Vianoce). Uviedol, že človek má mať otvorené dlane svojho života (životných situácií) a ponúknuť, aby Ježiš sám z nich odobral čo On pokladá za zbytočné v našom živote a vložil do nich čo On chce – čo považuje za osožné pre nás.  V konečnom dôsledku vyzdvihol dôležitosť uvedomenia si, že človek má v prvom rade dôverovať Bohu, tak ako to robila po celý svoj život Panna Mária.

Pri sv. omši v koncelebre boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky, vdp.MichalPaľovčík, správca farnostiDlhé nad Cirochou,vdp. Roman Haško, rodák z Vranova nad Topľou a o. Konrád Blicharski OSPPE - nový pavlínsky kaplán vo Vranove, ktorého veriaci na záver sv. omše privítali potleskom a spolu s hlavným celebrantom obdarovali kyticou.  
Po sv. omši nasledovala procesia s kópiou milostivého obrazu ulicami mesta Vranov, počas ktorej sa veriaci pomodlili modlitbu sv. ruženca obohatenú spevom mariánskych piesní po každom desiatku.

Veronika F.

308. výročie slzenia obrazu