Laické spoločenstvo veriacich, známe ako Neokatechumenátna cesta, vzniklo v roku 1964 medzi obyvateľmi barakov „Palomeras Atlas" v Madride. Zakladatelia - iniciátori „Cesty" sú Kiko Arguello, Carmen Hernandezová a otec Mario Pezzi. Táto nová katechetická skúsenosť v duchu obnovy II. vatikánskeho koncilu sa rozšírila zo Španielska do Európy a dnes pôsobí v 107 krajinách sveta. Na Slovensku je od roku 1978.

Neokatechumenátna cesta si v našej farnosti pripomenula dvadsiate výročie založenia.

Krátka chronológia.

15. októbra 1994 na celoslovenskom stretnutí neokatechumenátnych spoločenstiev v Turanoch pri Martine dostáva otec Leander uistenie, že v našej farnosti Narodenia Panny Márie sa uskutočnia vstupné katechézy Neokatechumenátnej cesty.

23. októbra toho istého roku počas všetkých svätých omší skupina katechétov predstavila cieľ svojho príchodu o to pozvanie na katechézy, ktoré sa začnú 24.októbra dva krát týždenne po dobu šiestich týždňov.

4. decembra sa v kostole uskutočnila liturgia biblie, t.j. odovzdávania Sv. písma budúcim členom neo-spoločensva. Liturgii predsedal košický pomocný biskup Mons. Bernard Bober. Je to zároveň dátum založenia prvého rímskokatolíckeho neokatechumenátneho spoločenstva vo farnosti pri Bazilike Nardenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.

9. decembra sa v obci Soľ začala konvivencia spoločenstva, ktorej sa zúčastnilo 25 osôb z celkového počtu približne 100 osôb, ktorí za zúčastnili prednášok-katechéz. Strávili spoločne prvé dni v samote, vnútornej sústredenosti, modlitbe.

Duchovne sprevádzali a činnosť spoločenstva usmerňovali katechéti z farnosti Vrútky niekoľko rokov. Počas katechéz dvakrát týždenne dochádzali do Vranova a späť aj za nepriaznivého počasia a zimy, pričom katechétka, mamka siedmich detí, bola vo vysokom štádiu tehotenstva! Ich vysoko ľudský prístup pri komunikácii, vysvetľovaní, ako sa robia úvody do čítaní pri liturgii slova i prípravy Eucharistie, spevoch i príprave „chleba" na premenenie boli znakmi dospelosti vo viere a službe. Dobrosrdeční a obetaví katechéti, patrí vám trvalá spomienka a osobitná vďaka. Kňazom - presbyterom spoločenstva sa stal otec Leander Tadeusz Pietras OSPPE. Zodpovednou osobou za činnosť spoločenstva bola MUDr. Emília Frenová, neskôr túto úlohu prevzali manželia Miltákovci, po nich Bradovkovci, v súčasnosti sú zodpovednými manželia Kantorovci. Z pôvodných 25 členov spoločenstva je dodnes aktívnych jedenásť. Pán si k sebe povolal desiatich. V roku 2002 vzniklo ďalšie samostatné spoločenstvo, ktoré vedie otec Andrzej Kucharsky.

Svätý pápež Ján Pavol II. definoval Neokatechumenátnu cestu ako itinerár katolíckej formácie, platný pre súčasnú spoločnosť a dnešné časy. Modelom komunity je Svätá Rodina z Nazareta, kde sa bratia stávajú dospelými vo viere, vzrastajúc v pokore a jednoduchosti. Počiatočné katechézy, ako aj neokatechumenátny itinerár, sú založené na troch základných prvkoch kresťanského života, ktoré zdôraznil aj II. vatikánsky koncil: Božie Slovo, liturgia a spoločenstvo.

Neokatechumenátna cesta pomáha farnosti plniť stále viac jej misiu, aby bola ako miestna cirkev soľou, svetlom a kvasom sveta, sviatosťou spásy. Neokatechumenát dnes vydáva mnoho duchovných plodov: otvorenosť pre život; rodiny, ktoré sa z vďačnosti voči cirkvi ponúkajú, že ponesú evanjelium až „na kraj sveta". Túto formačnú cestu už nemôžu spochybňovať tí, ktorí ju nazývali „sektou" a členov spoločenstva tými, ktorým na modlitby už nestačí kostol. Opak je pravdou – je to spoločenstvo otvorené všetkým. Členovia spoločenstva ako ostatní veriaci chodia do kostola a ako spoločenstvo sú prítomní na svätej omši v bazilike každú druhú nedeľu v mesiaci. Spoločenstvo sa schádza každý týždeň dvakrát – v stredu pri Božom slove a v sobotu pri slávení Eucharistie – stále za prítomnosti kňaza. Otec Leander, aj touto cestou Vám ďakujeme za Vašu obetavú a zodpovednú službu pri vysvetľovaní Svätého písma a vysluhovanie sviatostí. Ste nám otcom i presbyterom zároveň. Vzorom pevnej viery, zásadovosti, pokore, úcte k životu, službe Bohu i blížnemu. Modlíme sa za Vaše zdravie a vytrvalosť v plnení Vašich predsavzatí.

Zápal hnutia prináša aj nové povolania. Mnohé dievčatá sa dávajú k dispozícii pre život v reholi a vstupujú do kontemplatívnych kláštorov. Veľa chlapcov sa rozhodlo stať sa kňazmi – presbytermi pre potreby Cesty . Vznikajú diecézne misijné semináre na podporu evanjelizácie sveta „Redemptoris Mater". Prvý seminár sa otvoril aj na Slovensku, v Žiline, a celkový počet týchto seminárov vo svete je viac ako sto. Významným plodom tejto cesty je aj misionársky rozlet. Veľa rodín, ktorým udeľuje svoje požehnanie Svätý Otec dáva príklad kresťanskej viery v rodine na mnohých kontinentoch. Mnoho členov hnutia pomáha vo farnostiach v rôznych oblastiach sviatostnej pastorácie a pri katechizácii.

Na záver chcem pripomenúť slová Svätého Otca Františka :

„Farnosť je miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života. Je miestom dialógu slávenia, ohlasovania, adorácie, štedrej lásky, misijného snaženia.

Biskupi i kňazi musia podporovať misijné spoločenstvo vo svojej miestnej cirkvi, nasledujúc ideál prvých kresťanských spoločenstiev, v ktorých všetci mali jedno srdce a jednu dušu /porovnaj Sk 4,32/.

Každá miestna cirkev pod vedením svojho biskupa je povolaná na misijné obrátenie. Je subjektom hlásania evanjelia, je to cirkev vtelená do jedného konkrétneho priestoru, vybavená všetkými prostriedkami spásy darovanými Kristom. Snaží sa byť tam, kde najviac chýba svetlo a život Vzkrieseného."

Toto poslanie plní Neokatechumenátna cesta v dnešnom svete. O naplnenie tejto výzvy sa snažia aj členovia neo-spoločenstva pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou.

Miroslav Bradovka